<%=journal.getQiKanJianCheng_EN()%>
    Home | About Journal | Editorial | Instruction | Subscription | Advertisement | Message | Contact Us | Chinese
GEOLOGY AND RESOURCES  2017, Vol. 26 Issue (4): 383-389    DOI:
Current Issue| Next Issue| Archive| Adv Search |
RESEARCH ON THE HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF HIGH-ARSENIC GROUNDWATER IN THE SHALLOW AQUIFER OF NORTHERN YINCHUAN PLAIN
WANG Cheng1, HAN Shuang-bao1, ZHANG Fu-cun1, WEN Dong-guang1, WU Qiang2, ZHENG Yan3, WANG Yan-xin4, REN Mei-juan1, YAO Xiu-ju1, LYU Lin1, AN Yong-hui1, HUANG Shuang-bing5, ZHANG Meng-nan1
1. Center for Hydrogeological and Environmental Geological Survey, China Geological Survey, Baoding 071051, Hebei Province, China;
2. China University of Mining and Technology, Beijing 100083, China;
3. Peking University, Beijing 100871, China;
4. China University of Geosciences, Wuhan 430074, China;
5. Institute of Hydrogeology and Environmental Geology, CAGS, Shijiazhuang 050061, China

GEOLOGY AND RESOURCES
Copyright © 2010 Editorial By Geology and Resources
Address: No.280 North Huanghe St., Shengyang 113034 China
Telephone: 024-81847022 fax: 86-24-62606109 E-mail: dzyzybjb@126.com
Support by Beijing Magtech Co.ltd support@magtech.com.cn